BOTWIZARD Dokumentace

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zásady týkající se zpracování osobních údajů. Tento dokument definuje práva na přenos a ukládání vašich osobních údajů.

1. Obecná ustanovení

Tyto zásady zpracování osobních údajů byly zpracovány v souladu s požadavky zákona o osobních údajích a určují postup zpracování osobních údajů a opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů admin.botwizard.net (dále jen Provozovatel) . Provozovatel si jako svůj nejdůležitější cíl a podmínku pro realizaci své činnosti stanoví dodržování práv a svobod člověka a občana při zpracování jeho osobních údajů, včetně ochrany práv na soukromí, osobní a rodinné tajemství . Tyto zásady Provozovatele týkající se zpracování osobních údajů (dále jen Zásady) se vztahují na veškeré informace, které může Provozovatel získat o návštěvnících webových stránek https://admin.botwizard.net.

2. Základní pojmy používané v Zásadách

Automatizované zpracování osobních údajů - zpracování osobních údajů pomocí výpočetní techniky; Blokování osobních údajů - dočasné pozastavení zpracování osobních údajů (pokud zpracování není nezbytné k upřesnění osobních údajů); Webové stránky - soubor grafických a informačních materiálů, jakož i počítačových programů a databází, které zajišťují jejich dostupnost na internetu na síťové adrese https://admin.botwizard.net; Informační systém osobních údajů - soubor osobních údajů obsažených v databázích a informačních technologiích a technických prostředcích, které zajišťují jejich zpracování; Depersonalizace osobních údajů - úkony, v jejichž důsledku nelze bez použití dalších informací zjistit vlastnictví osobních údajů konkrétního Uživatele nebo jiného subjektu osobních údajů; Zpracování osobních údajů - jakákoli akce (operace) nebo soubor úkonů (operací) prováděné s použitím nebo bez použití automatizačních nástrojů s osobními údaji, včetně shromažďování, zaznamenávání, systematizace, shromažďování, ukládání, upřesňování (aktualizace, změny), vytěžování , použití, přenos (distribuce, poskytování, přístup), depersonalizace, blokování, výmaz, zničení osobních údajů; Provozovatel - státní orgán, orgán obce, právnická nebo fyzická osoba, samostatně nebo společně s jinými osobami organizující a (nebo) provádějící zpracování osobních údajů, jakož i určování účelů zpracování osobních údajů, složení osobních údajů být zpracovány, úkony (operace) provedené s osobními údaji; Osobní údaje – veškeré informace týkající se přímo či nepřímo konkrétního nebo identifikovatelného Uživatele webu https://admin.botwizard.net; Uživatel – každý návštěvník webu https://admin.botwizard.net; Poskytování osobních údajů - úkony zaměřené na zpřístupnění osobních údajů určité osobě nebo určitému okruhu osob; Šíření osobních údajů - jakékoli jednání směřující ke zpřístupnění osobních údajů neurčitému okruhu osob (předání osobních údajů) nebo seznámení se s osobními údaji neomezeného počtu osob, včetně zpřístupnění osobních údajů ve sdělovacích prostředcích, umístění v informacích a telekomunikační sítě nebo poskytování přístupu k osobním údajům jakýmkoli jiným způsobem; Přeshraniční přenos osobních údajů - předání osobních údajů na území cizího státu orgánu cizího státu, zahraniční fyzické osobě nebo zahraniční právnické osobě; Likvidace osobních údajů - jakékoli jednání, v jehož důsledku jsou osobní údaje nenávratně zlikvidovány s nemožností další obnovy obsahu osobních údajů v informačním systému osobních údajů a (nebo) v jehož důsledku jsou hmotní nositelé osobních údajů jsou zničeny.

3. Provozovatel může zpracovávat následující osobní údaje Uživatele

Celé jméno; Emailová adresa; Telefonní čísla; Stránka také shromažďuje a zpracovává anonymní údaje o návštěvnících (včetně souborů cookie) pomocí internetových statistických služeb (Y.Metrika a Google Analytics a další). Výše uvedené údaje dále v textu Zásad spojuje obecný pojem Osobní údaje.

4. Účely zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů Uživatele je informování Uživatele prostřednictvím e-mailů; uzavírání, uzavírání a ukončování občanskoprávních smluv; poskytování přístupu Uživateli ke službám, informacím a/nebo materiálům obsaženým na webových stránkách. Provozovatel má dále právo zasílat Uživateli upozornění na nové produkty a služby, speciální nabídky a různé akce. Uživatel může vždy odmítnout příjem informačních zpráv zasláním Opepošlete e-mail na adresu [email protected] s poznámkou "Odhlásit se z upozornění na nové produkty a služby a speciální nabídky." Anonymizované údaje Uživatelů shromážděné pomocí internetových statistických služeb slouží ke shromažďování informací o akcích Uživatelů na webu, zlepšování kvality webu a jeho obsahu.

5. Právní důvody pro zpracování osobních údajů

Provozovatel zpracovává osobní údaje Uživatele pouze v případě, že je vyplní a/nebo odešle Uživatel samostatně prostřednictvím speciálních formulářů umístěných na stránce https://admin.botwizard.net. Vyplněním příslušných formulářů a/nebo odesláním svých osobních údajů Provozovateli vyjadřuje Uživatel svůj souhlas s těmito Zásadami. Provozovatel zpracovává anonymizované údaje o Uživateli, pokud je to povoleno v nastavení prohlížeče Uživatele (je povoleno ukládání cookies a používání technologie JavaScript).

6. Postup při shromažďování, uchovávání, předávání a dalších typech zpracování osobních údajů

Bezpečnost osobních údajů zpracovávaných Provozovatelem je zajištěna prostřednictvím provedení právních, organizačních a technických opatření nezbytných k plnému souladu s požadavky aktuální legislativy v oblasti ochrany osobních údajů. Provozovatel zajišťuje bezpečnost osobních údajů a přijímá veškerá možná opatření k vyloučení přístupu k osobním údajům neoprávněných osob. Osobní údaje Uživatele a obsah dopisů nebudou nikdy, za žádných okolností, předány třetím stranám, s výjimkou případů souvisejících s implementací platných právních předpisů. V případě zjištění nepřesností v osobních údajích je může Uživatel samostatně aktualizovat zasláním upozornění Provozovateli na e-mailovou adresu Provozovatele [email protected] s označením „Aktualizace osobních údajů“. Doba zpracování osobních údajů je neomezená. Uživatel může svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat, a to zasláním oznámení Provozovateli e-mailem na e-mailovou adresu Provozovatele [email protected] s označením „Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů“.

7. Přeshraniční přenos osobních údajů

Před zahájením přeshraničního předávání osobních údajů je provozovatel povinen se ujistit, že cizí stát, na jehož území má být předání osobních údajů provedeno, poskytuje spolehlivou ochranu práv subjektů osobních údajů. Přeshraniční předávání osobních údajů na území cizích států, které nesplňují výše uvedené požadavky, lze provést pouze v případě, že existuje písemný souhlas subjektu osobních údajů s přeshraničním předáním jeho osobních údajů a/nebo uzavření smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt osobních údajů.

8. Závěrečná ustanovení

Uživatel může obdržet jakékoli upřesnění k otázkám zájmu ohledně zpracování jeho osobních údajů kontaktováním Provozovatele na e-mailu [email protected]. Tento dokument bude reflektovat veškeré změny zásad zpracování osobních údajů ze strany Provozovatele. Zásady jsou platné po neomezenou dobu, dokud nebudou nahrazeny novou verzí.

Aktuální verze Zásad je volně dostupná na internetu na adrese https://admin.botwizard.net/